Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád společnosti CONNECT STORE s.r.o. se vztahuje na zboží prodané firmou CykloVAPE a je v souladu s obecnými právními předpisy platnými na území České republiky a není v rozporu s dobrými mravy.

Reklamační řád je v souladu s Obchodními podmínkami Internetového obchodu CykloVAPE.

Není-li stanoveno jinak, je jako doklad o zakoupení zboží brán dodací list, nebo doklad o zaplacení

Záruční doba

Záruční doba na nové zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem, není-li určeno jinak, běží po dobu 24 měsíců

Kontrola zboží

Zboží je po doručení nutné si překontrolovat, není-li obal nepoškozen.

V případě poškození zásilky není zákazník povinen dodávku převzít, v tom případě musí neprodleně kontaktovat prodejce CykloVAPE o nepřevzetí zásilky.

Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem prodejního dokladu nebo dodacího listu v případě, kdy je zásilka doručena smluvním přepravcem, případně vyzvednuta na poště.

Jakékoliv rozdíly v dodaném zboží, cenách, dokladech a podobně je nutné uplatnit bezprostředně na reklamace@cyklovape.cz nejpozději do 2 pracovních dnů. V opačném případě nebude na tyto rozdíly brán zřetel a reklamace nebude uznána.

Reklamační podmínky

Lhůta pro vyřízení reklamace pokud není písemně dohodnuto jinak je 30 dnů. Po této lhůtě je na zboží nahlíženo jako by vada byla trvale neodstranitelná.

Jako doklad o koupi zboží se považuje Faktura, Dodací list, Doklad o zaplacení. Reklamace začíná běžet dnem oznámení.

Zákazník je povinen do 2 pracovních dnů věc doručit resp. odeslat na adresu společnosti CykloVAPE jinak se doba pro vyřízení adekvátně prodlužuje.

Stav výrobku vylučující uplatnění reklamace

► Výrobek je po záruční době, záruční doba musí být platná v době oznámení reklamace
► Výrobek byl poškozen neodborným servisním zásahem
► Výrobek je mechanicky poškozený
► Výrobek byl poškozen vlivem  přírodních živlů jako je voda, oheň, blesk a podobně
► Výrobek byl poškozen nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží
► Výrobek s kratší dobou opotřebitelnosti – řetězy, kazety, pláště a podobně


Postup reklamace

Reklamace se u společnosti CONNECT STORE s.r.o. uplatňuje prostřednictvím webového formuláře

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v Internetovém obchodě CykloVAPE,  doručí zboží spolu s kopií dokladu o koupi (fakturou) a podrobným popisem závady na adresu firmy.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží, tj. při přepravě zboží. Dále je zákazník povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, vysušené, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodejce je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

Zboží je stále považováno za nepoškozené a proto se s ním musí až do vyřízení reklamace takto nakládat.

Vyřízení reklamace

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží, nebo mu bude zboží zasláno dle dohodnutých podmínek.

O průběhu reklamace je možné se informovat na info@cyklovape.cz  Při jednání vždy uvádějte číslo reklamace. Telefonické informace o reklamacích nepodáváme.