Všeobecné podmínky – půjčovna


1. Všeobecné obchodní podmínky nájmu sportovního vybavení
2. Toto znění Všeobecných obchodních podmínek nájmu sportovního vybavení je nedílnou součástí Smlouvy o nájmu sportovního vybavení, uzavřené mezi společností CONNECT STORE s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, IČ: 06152112 (dále jen jako „pronajímatel“) a nájemcem, identifikovaným v záhlaví této smlouvy o nájmu sportovního vybavení (dále jen jako „nájemní smlouva“).
3. Předmětem nájmu dle nájemní smlouvy je sportovní vybavení, specifikované v nájemní smlouvě, dále označované jen jako „vybavení“. Pronajímatel prohlašuje, že toto vybavení je způsobilé k obvyklému užívání.
4. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, ujednanou nájemní smlouvou. Pokud zapůjčitel, nevrátí vybavení pronajímateli nejpozději poslední den ujednané doby trvání nájmu, smluvní strany se dohodly, že se v takovém případě doba trvání nájmu mění, na dobu neurčitou, přičemž každá ze smluvních stran je oprávněna kdykoliv nájemní smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Nájemní smlouva skončí dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za výpověď ze strany nájemce se považuje i vrácení vybavení pronajímateli. Pokud dojde z uvedeného důvodu ke změně trvání smlouvy na dobu neurčitou, je nájemce povinen platit pronajímateli od prvního dne této změny nájemné ve výši, sjednané pro takový případ nájemní smlouvou. Pokud nájemce vrátí vybavení před skončením sjednané doby trvání nájmu, nebude mu již uhrazené nájemné vráceno. Nájemce je povinen vrátit vybavení v provozovně pronajímatele, uvedené v záhlaví nájemní smlouvy.
5. Za nájem vybavení je zapůjčitel povinen uhradit pronajímateli nájemné dle příslušného ceníku pronajímatele, platného ke dni uzavření nájemní smlouvy. Za den, v němž bylo vybavení předáno zapůjčiteli, a za den, v němž nájemce vybavení vrátí pronajímateli (pokud tak učiní do 16.00 hod.), se nájemné neúčtuje. Celkové nájemné, uvedené v nájemní smlouvě, uhradí nájemce pronajímateli předem při uzavření nájemní smlouvy.
6. Při uzavření nájemní smlouvy je nájemce povinen složit u pronajímatele vratnou zálohu ve výši dle příslušného ceníku pronajímatele, platného ke dni uzavření této smlouvy. Pronajímatel tuto zálohu zapůjčiteli vrátí, jestliže nájemce splní veškeré povinnosti stanovené nájemní smlouvou, zejména vrátí-li pronajímateli v dohodnuté době nepoškozené vybavení. Pronajímatel je oprávněn započíst vůči složené záloze veškeré své peněžité pohledávky za zapůjčitelem, vyplývající z uzavřené nájemní smlouvy.
7. Zapůjčitel je oprávněn užívat vybavení pouze k účelům, k nimž je výrobcem určeno.
8. Zapůjčitel je oprávněn umožnit užívání pronajatého vybavení třetími osobami, je však i v takovém případě odpovědný za dodržování veškerých příslušných bezpečnostních a jiných předpisů, platných na území, na němž bude vybavení užíváno.
9. Zapůjčitel je povinen přizpůsobit užívání pronajatého vybavení svým schopnostem, místním podmínkám a povětrnostní situaci v místě jeho užívání. Pokud bude pronajaté vybavení užívá nezletilá osoba, pro níž zapůjčitel vybavení vypůjčil, vztahuje se povinnost nájemce, uvedená v tomto odstavci, i na tuto nezletilou osobu.
1
 10. Zapůjčitel odpovídá za škody, vzniklé na pronajatém vybavení. Nájemce může u pronajímatele vybavení pojistit proti jeho neúmyslnému poškození. Pokud je toto pojistné smluvními stranami sjednáno, hradí nájemce pronajímateli pojistné dle ceníku pronajímatele, platného ke dni uzavření této smlouvy, spolu s nájemným. Nájemce bere na vědomí, že uvedené pojistné nevztahuje na případy jako ztráty, či odcizení pronajatého vybavení, či na jeho poškození způsobené nesprávným užíváním pronajatého vybavení (např. jízda po nedostatečně vysněženém terénu či po terénu ošetřeném štěrkovým či jiným posypem). Pokud nájemce pronajaté vybavení ztratí nebo je mu odcizeno, je povinen uhradit pronajímateli hodnotu vybavení, uvedenou v nájemní smlouvě.
11. Zapůjčitel je povinen oznámit pronajímateli změnu bydliště, nebo sídla společnosti, příp. jiné změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění závazků vyplývajících z nájemní smlouvy.
12. Zapůjčitel není oprávněn provádět na pronajatém vybavení jakékoli změny či úpravy.
13. Zapůjčitel není oprávněn dát pronajaté vybavení do podnájmu.
14. Porušení některé ze shora uvedených povinností je považováno za podstatné porušení nájemní smlouvy.
15. Zapůjčitel svým podpisem nájemní smlouvy potvrzuje, že:
a) převzal vybavení ve stavu způsobilém k obvyklému užívání a že byl poučen o způsobu jeho
užívání;
b) je srozuměn s tím, že pokud bude v prodlení s vrácením pronajatého vybavení pronajímateli, je
pronajímatel oprávněn ohlásit vybavení jako ztracené nebo zcizené policejním orgánům, příp. podat žalobu na vydání věci u příslušného soudu s tím, že důsledky, které z takové skutečnosti mohou pro něj vyplynout, nese výlučně nájemce;
c) je si vědom, že bezpečnostní vázání lyží pouze snižuje riziko úrazu při lyžování, nemůže mu však zcela zabránit;
d) je si vědom, že pronajímatel seřídil bezpečnostní vázání vypůjčených lyží podle údajů o výšce, hmotnosti, věku, délce podešve boty a lyžařských schopnostech uživatele lyží, které pronajímateli sdělil zapůjčitel, a že případné sdělení nepravdivých údajů může negativně ovlivnit správné fungování bezpečnostního vázání; Provedení seřízení bylo provedeno ručně, bez použití servisního seřizovacího stroje
e) Je si vědom, že za poplatek může pronajímatel seřídit vázaní na úředně kalibrovaném seřizovacím stroji
f) je si vědom, že pokud v době trvání nájemní smlouvy dojde ke změně skutečností, podle nichž pronajímatel seřídil bezpečnostní vázání vypůjčených lyží (pokud u uživatele lyží dojde ke změně výšky, hmotnosti, věku, délky podešve lyžařské boty, lyžařských schopností), je pro správné fungování bezpečnostního vázání nezbytné jeho nové seřízení podle aktuálních parametrů;
g) veškeré údaje jím poskytnuté pro účely uzavření nájemní smlouvy jsou pravdivé;
h) převzal tyto Všeobecné obchodní podmínky nájmu sportovního vybavení jakožto nedílnou
součást nájemní smlouvy a že s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí.
16. Podrobné informace o ochraně osobních údajů vsouvislosti snájmem sportovního vybavení jsou uvedené na https://www.cyklovape.cz/smlouva-o-zapujcce-lyzi-m79/
V záležitostech, které nejsou nájemní smlouvou a těmito podmínkami výslovně upraveny, se nájemní vztah řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky.
2

 17. Storno při zrušení rezervace
- Více jak 7 dní 0%
- 7až0dní 25%
- V den a po dní vypůjčení 100%
18.
- Věci zapůjčené jsou pojištěny v rámci smlouvy proti neúmyslnému poškození a případně i zničení
- Zapůjčitel musí dodat vypůjčiteli vybavení i v případě poškození, nebo zničení
- Vybavení je pojištěno proti odcizení v rámci smlouvy, pokud došlo k odcizení při krádeži v rámci států EU a
to za předpokladu, že při krádeží došlo k překonání překážky zabezpečení zapůjčených věcí. Vyjma
dopravních prostředků a jakýkoliv společných prostor.
- Povinností zapůjčitele je :
• Doložit vždy protokol policie daného státu o provedení šetření o krádeži se jménem zapůjčitele a přesným popisem zapůjčených věcí
• Vždy uhradit spoluúčast při krádeži ve výši 2 000,-
- Pronajímatel je oprávněn do spoluúčasti zaúčtovat složenou kauci
- Pronajímatel může použít kauci na úhradu veškerých škod souvislosti se zapůjčením a v případě, že
nedošlo k naplnění podmínek pojištění
- Pronajímatel nenese odpovědnost za zdraví nájemce, či dalších osob v době zapůjčení. Dále pronajímatel
nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené vybavením, na vlastním majetku zapůjčitele i majetku movitém i nemovitém dalších osob.
19.
- Půjčovné je splatné v den objednání rezervace a zapůjčitel se tím zavazuje ke všem povinnostem plynoucí
s nájemního řádu
- Vratná záloha (kauce je splatná) při převzetí vybavení a to pouze v hotovosti
- Při nevrácení vybavení a to i jen jeho části se zapůjčiteli účtuje obvyklé denní nájemné a to až do doby
vrácení celého vybavení
- Pokud zapůjčitel nevrátí vybavení do 7 dnů pronajímateli, kauce propadá ve prospěch pronajímatele, tím
se nezprosťuje povinnost zapůjčitele pronajímateli vrátit celé vybavení
20. Poslednímdnemtermínuvráceníveškeréhozapůjčenéhovybaveníje31.3.2020
_________________________
ZÁKAZNÍK, dále jen zapůjčitel


___________________________
PRODEJCE, dále jen pronajímatel